Firefly image courtesy of Thomas Triebwasser Prado.